องค์ความรู้ฯ ตาม 5 แผนงาน
ทั่วประเทศ 77 เรื่อง

1. แผนงานการแก้ปัญหาของลำน้ำ

2. แผนงานการพัฒนาอาชีพ

3. แผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. แผนงานสร้างการเรียนรู้ในชุมชน