การผลิตปุ๋ยและสารปรับปรุงดินจากแหล่งแคลเซียมธรรมชาติเพื่อเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ เขตทุ่งกุลาร้องไห้

1,237 VIEW

องค์ความรู้

ฮอร์โมนพืช สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ลำต้น ใบ

สรุปองค์ความรู้

ฮอร์โมนพืช สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ลำต้น ใบ ฮอร์โมนพืช สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ลำต้น ใบ โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตนี้ ประกอบไปด้วย สารทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (Ca(H2PO4)2.H2O) แคลเซียมไนเตรท (Ca(NO3)2) และ แคลเซียมอะซิเตท (Ca(CH3COO)2.2H2O) ที่ผลิตได้จากเปลือกหอย และสารประกอบ แมกนีเซียมไนเตรท แมกนีเซียมฟอสเฟต และแมกนีเซียมอะซิตท ที่ผลิตได้จากแร่โดโลไมต์ โดยกรรมวิธีคือ การผลิตสารข้างต้นก่อน จากนำมาสารผสมที่ผลิตจากเปลือกหอย 15 กก. และผลิตจากโดโลไมต์ 15 กก. มาละลายน้ำในถังขนาด 100 ลิตร จำนวนน้ำ 50 ลิตร คนให้ละลายให้มากที่สุด ซึ่งจะเหลือกากตะกอนประมาณ 5-10 % แล้วค่อยเติมกากน้าตาล 10 กก. คนให้เข้ากัน แล้วเติมจุลินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ พด. 2 จำนวน 1 ซอง และพด. 3 จำนวน 1 ซอง คนเบา ให้กระจายอย่างทั่วถึงในถัง จากนั้น ปิดฝาถังไว้ประมาณ 2 วัน ก็เป็นอันว่าใช้งานได้ ปริมาณการใช้โดยทั่วไป คือ ฮอร์โมนพืช 1 ลิตร จะใช้ผสมน้าได้ 1,000 ลิตร ใช้ฉีดพ่นในนาได้ 10 ไร่ ใช้ในช่วงข้าวกำลังต้องการการเจริญเติบโต และสร้างความแข็งแรง P1_RLH30009, ภาพ อัตราส่วนและวิธีการใช้ธีการใช้ออร์โมนพืช สูตร เร่งการเจริญเติบโต ราก ลำต้น ใบ การนำเอาหัวเชื้อผงที่ผลิตจากเปลือกหอยและโดโลไมต์ให้สารแคลเซียมและแมกนีเซียมรูปที่เป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ มาละลายน้ำ โดยนำเองผงสารประกอบนั้นมา 60 กก. มาละลายน้ำในถัง 200 ลิตร และเติมกากน้าตาล 40 กก. แล้วเติมผงจุลินทรีย์ ของกรมพัฒนาที่ดิน พด.2 และ พด.3 คนให้เข้ากันแล้วปิดฝาถัง ใช้เวลาหมักประมาณ 2 วัน ก็เป็นอันเสร็จ จากนั้น นำภาชนะ เป็นขวดน้าหรือแกลลอน มาบรรจุไปใช้ วิธีการใช้ วิธีที่ 1 ฉีดพ่นทางใบและลาต้น แล้วตกลงดิน ให้ข้าวดูดซึมทางรากใช้ปุ๋ย 1 ลิตร ผสมน้า 1,000 ลิตร ซึ่งจะใช้ได้ ประมาณ 10 ไร่ วิธีที่ 2 ผสมกับปุ๋ยที่จะใช้หว่าน โดยการผสมน้าในอัตรา 1 ลิตร ผสมน้า 250 ลิตร แล้วนาไปพรมหรือสเปรย์ใส่เม็ดปุ๋ย และผึ่งให้แห้ง แล้วค่อยนาไปหว่าน อัตราการหว่านปุ๋ยที่ผสมฮอร์โมนน้านี้ ให้ใช้ไร่ละ 10-15 กก. โดยปกติเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยเคมี ประมาณ 50 กก. ต่อ 3 ไร่ P2_RLH30009, P3_RLH30009 ภาพ การผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต ราก ลำต้น และใบ

ช่องทางการติดต่อ

ผศ.ดร.บรรจง บุญชม (หัวหน้าโครงการ)
165 ม.3 ต. คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด…จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160
เบอร์ติดต่อ: 02329-8400-8411 ต่อ 290, 02329-8000 ต่อ 6234 เบอร์โทรสาร: 02329-8415
E-mail: kbbanjon@kmitl.ac.th