โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำด้วยพลังงานทดแทน

1,342 VIEW

องค์ความรู้

พลังงานไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำ

สรุปองค์ความรู้

พลังงานไฟฟ้าชุมชนต้นทุนต่ำ P1_RLH20008 P2_RLH20008 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าจาก National Grid โดยมีหลักการทำงานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่พร้อมๆ กัน ส่วนในช่วงเวลากลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่ประจุไว้ในเวลากลางวันจึงถูกนำมาใช้ เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลด ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระ (Stand - alone) อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบประกอบด้วย 1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Array) ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเอาต์พุตที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพื่อประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่ 2. อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller) ทำหน้าที่ในการควบคุมการประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 3. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่ประจุไฟฟ้าจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 4. อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับภาระทางไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับ P3_RLH20008 P๔_RLH20008 P๕_RLH20008 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อสายส่งที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรง มีหลักการทำงานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ในช่วงเวลากลางวันเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรงโดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและหากมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินจะถูกจ่ายเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้กระแสไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบเชื่อมต่อสายส่ง (Grid - connected) อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบประกอบด้วย 1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Array) ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเอาต์พุตที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ผ่านไปยังอินเวอร์เตอร์ เพื่อไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแส และจ่ายไฟฟ้าโดยตรงให้แก่ภาระทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 2. อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Grid Inverter) ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับ เพื่อใช้กับภาระทางไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับและในช่วงที่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เกินความจำเป็นจะถูกจ่ายเข้ากับระบบจำหน่ายไฟฟ้า P6_RLH20008 P7_RLH20008 P๘_RLH20008 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผสมผสาน (Hybrid) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและไฟฟ้าพลังงานน้ำ เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผสมผสาน (Hybrid) อุปกรณ์ที่สำคัญของระบบประกอบด้วย 1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Array) ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเอาต์พุตที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เพื่อประจุไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่และจ่ายไฟฟ้าให้แก่ภาระทางไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 2. อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charge Controller) ทำหน้าที่ในการควบคุมการประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 3. แบตเตอรี่ (Battery) ทำหน้าที่ประจุไฟฟ้าจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดเมื่อพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์และระบบที่นำมาผสมผสานไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นอุปกรณ์เก็บและสำรองไฟฟ้า 4. อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับภาระทางไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับ P9_RLH20008 P10_RLH20008 P11_RLH20008 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand Alone) ขนาดกำลังติดตั้ง 90 วัตต์ ส่วนประกอบของระบบ 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 90 วัตต์ จำนวน 1 แผง 2. เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charger) ขนาด 160 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องแปลงกระแส (Inverter) ขนาด 150 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 4. แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle สำหรับใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 12V 125Ah จำนวน 1 ลูก P12_RLH20008 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand Alone) ขนาดกำลังติดตั้ง 440 วัตต์ ส่วนประกอบของระบบ 1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 110 วัตต์ จำนวน 4 แผง 2. เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charger) ขนาด 520 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 3. เครื่องแปลงกระแส (Inverter) ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 4. แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle สำหรับใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 12V 125Ah จำนวน 4 ลูก P13_RLH20008 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Stand Alone) ขนาดกำลังติดตั้ง 1 กิโลวัตต์ ส่วนประกอบของระบบ 1.แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 80 วัตต์ จำนวน 12 แผง 2.เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Charger) ขนาด 1 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 3.เครื่องแปลงกระแส (Inverter) ขนาด 1 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง 4.แบตเตอรี่แบบ Deep Cycle สำหรับใช้งานกับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 12V 125Ah จำนวน 4 ลูก

ช่องทางการติดต่อ

นายสุชัจจ์ ศรีแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่202 ถนนช้างเผือกอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300