ชีวภัณฑ์กำจัดผักตบชวาจากเชื้อรา ชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium roridum ในการควบคุมผักตบชวา

2,536 VIEW

องค์ความรู้

ควบคุมผักตบชวาด้วยเชื้อราไมโรทีเซียม

สรุปองค์ความรู้

ควบคุมผักตบชวาด้วยเชื้อราไมโรทีเซียม

P1_RLH10003
ภาพ เชื้อรา Myrothecium roridum

P2_RLH10003 
ภาพ ชีวภัณฑ์เชื้อรา                                 

       เชื้อรา Myrothecium roridum สายพันธุ์ 448 ใช้ในการควบคุมผักตบชวา เน้นควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของผักตบชวาหลังจากมีการเก็บหรือกำจัดออกโดยวิธีกลแล้ว นำเชื้อราชนิดนี้ไปฉีดพ่นควบคุมการแตกต้นใหม่ สามารถควบคุมได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ลดต้นทุนและแรงงานในการเก็บโดยวิธีการอื่น ๆ และสามารถนำงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่น ๆ สามารถใช้ควบคุมการเจริญและการแพร่ระบาดของผักตบชวาในแหล่งน้ำร่วมกับวิธีการอื่นได้ พบว่ามีความปลอดภัยและไม่มีผลทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ ไม่มีพิษต่อคนและสัตว์ (ได้มีการตรวจความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังของคนและเซลล์ใต้ผิวหนังของหนู การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการป้อนทางปากให้หนู พบว่าไม่มีความเป็นพิษ)
       ในอนาคตสามารถคัดเลือกเชื้อราหรือจุลินทรียชนิดอื่นที่สามารถควบคุมวัชพืชอื่น ๆ ได้แก่ ธูปฤาษี จอก แหน จอกหูหนูยักษ์ หรือวัชพืชที่เจริญบนพื้นดินได้ เกษตรกรสามารถใช้น้ำจากแม่น้ำเพื่อการเกษตร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา รวมถึงการสัญจรทางน้ำ ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และปลอดภัยต่อสารเคมี ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่และสังคมดีขึ้น
       
P3_RLH10003
ภาพ คลองชลประทานที่ฉีดพ่นชีวภัณฑ์เชื้อรา

       การใช้เชื้อราควบคุมผักตบชวาจะต้องใช้ในช่วงฤดูหนาว และมุ่งดำเนินการในพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาก่อน คือ ปิง วัง ยม และน่าน กรมชลประทานร่วมกับทีมวิจัยจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้ทดลองใช้สารกำจัดวัชพืชทางชีวภาพ หรือไบโอเฮอร์บีไซค์กำจัดผักตบชวา โดย ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม ระบุว่า สารนี้สามารถทำให้ผักตบชวาตายใน 7 วัน ไม่ทำปฏิกิริยากับสิ่งมีชีวิต และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ คาดว่าจะทราบผลการทดลองอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่า หลังมีผลการทดลองแล้ว ทางกรมฯ เตรียมจะนำสารกำจัดวัชพืชนี้ไปใช้กำจัดผักตบชวาควบคู่กับการใช้เครื่องจักรในพื้นที่ขนาดเล็ก ๆ ต้นน้ำ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดจำนวนผักตบชวาได้

ช่องทางการติดต่อ

ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม (หัวหน้าโครงการ)
1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์ติดต่อ: โทรศัพท์: 08 9919 9136 โทรสาร: 0 3428 1057
E-mail: faasarmu@ku.ac.th