โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อชุมชนจากรากบานความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่ตำบลดงบัง จังหวัดปราจีนบุรี และตำบลลุ่มสุ่ม จังหวัดกาญจนบุรี

975 VIEW

องค์ความรู้

เส้นทางท่องเที่ยว ต.ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี

สรุปองค์ความรู้

เส้นทางท่องเที่ยว ต.ลุ่มสุ่ม จ.กาญจนบุรี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผู้มาเยือนได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติและองค์ประกอบธรรมชาติ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแบบนี้จะเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการคิดวางแผน ดำเนินการและติดตามประเมินผลร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมกับทำให้ชุมชนได้รับผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นไปในคราวเดียวกัน อีกทั้งยังทำให้ชุนชนท้องถิ่นเกิดความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรรวมถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันมีค่าของตน ตำบลลุ่มสุ่มนั้นตั้งอยู่แถบที่ราบเชิงเขาเอียงลงสู่แม่น้ำแควน้อย ล้อมรอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนซึ่งเป็นป่าผสมผลัดใบ และเป็นจุดที่อยู่ในแผนการพัฒนาระดับท้องถิ่นที่ต้องการจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากลในอนาคต ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการใช้ความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน อันจะส่งผลไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยมีสถานที่ ดังนี้ 1. จุดชมวิว ตำบลลุ่มสุ่ม 2. ถ้ำกระแซะ 3. ถ้ำเชลย 4. ปางช้างไทรโยค 5. ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ หมู่บ้านสามัคคีธรรม 6. อ่างเก็บน้ำบ้านสามัคคีธรรม 7. ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 8. ศูนย์การศึกษาการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ช่องทางการติดต่อ

ผศ. ดร.ฑิฆัมพร ทวีเดช (หัวหน้าโครงการ)
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เบอร์ติดต่อ: o๘๑ ๙o๖ ๕๗๑๔
E-mail: tkt@ kmutnb.ac.th

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด