ระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ

959 VIEW

นวัตกรรม

ระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ

สรุปนวัตกรรม

ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัติ ใช้ในการปลูกเห็ดที่บ้านหรือเกษตรกรที่สนใจในการปลูกเห็ดไว้เพื่อเป็นอาหารหรือจำหน่ายด้วยตัวเอง ตัวเครื่องออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับเห็ด สามารถควบคุมการเพาะเห็ดได้ถึง 5 ชนิดและใช้เวลาในการเจริญเติบโต้ภายในสี่วัน เมื่อเพาะในตู้เพาะเห็ดอัตโนมัตินี้ คุณสมบัติของระบบ ตู้เพาะเห็ดได้ออกแบบเพื่อให้มีสามารถใส่เห็ดได้จำนวน 130-140 ถุงเห็ด โดยวางในลักษณะรูปตัว U เพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตได้ถึงร้อยละ 100 (เมื่อก้อนเชื้อสมบูรณ์) เครื่องนี้ออกแบบให้ง่ายในการทำความสะอาดและเคลื่อนย้าย ใช้พลังงานต่ำ 35 วัตต์ ต่อตู้ ค่าใช้จ่ายของการเพาะปลูกน้อยกว่า 50 บาทต่อเดือน จุดเด่น 1) ใช้พลังงานต่ำ (15 Watt/130 ถุงเพาะเห็ด) เมื่อพิจารณาต่อผลผลิตที่เกิดขึ้นต่อจ่านวนก้อนถุงเพาะเห็ด 2) ตู้เพาะเห็ดสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายการเพาะเห็ดตามความต้องการของผู้ใช้ได้ง่ายมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยก็สามารถเพาะเห็ดขายเชิงธุรกิจได้ 3) เพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเห็ด เมื่อเทียบกับวิธีการเพาะแบบเดิม เนื่องจากตู้เพาะเห็ดมีการวางถุงเพาะเห็ดลักษณะ U-Shape (ผลจากงานวิจัย) ส่งผลให้เห็ดมีอัตราการเกิดดอกเห็ดสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์ (ในกรณีถุงเพาะเห็ดสมบูรณ์) 4) ควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงและมีระบบแจ้งเตือนในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมได้ 5) ค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ดไม่เกิน 30 บาทต่อเดือน 6) ใช้ระยะเวลาในการเก็บผลผลิตภายใน 4 วันหลักจากการเปิดถุงเพาะเห็ดครั้งแรก

ช่องทางการติดต่อ

นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ (หัวหน้าโครงการ)
คณะวิสวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เบอร์ติดต่อ: 0 7431 7168
E-mail: pitak.s@rmutsv.ac.th

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด