เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน (เกษตร): สมุทรสงครามตามมานะ

940 VIEW

องค์ความรู้

เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน (เกษตร): สมุทรสงครามตามมานะ

สรุปองค์ความรู้

การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชนและชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นความพยายามหนึ่งของการสร้างทางเลือกในการพัฒนาประเด็นการท่องเที่ยวให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางพัฒนาการท่องเที่ยว ในทางนโยบายนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยวให้มีความหมายกว่าการพักผ่อน ความสนุกสนาน และความบันเทิง เส้นทางกการท่องเที่ยวโดยชุมชน (เกษตร) : สมุทรสงครามตามมานะ ทั้งหมด 7 สถานที่ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที และอำเภออัมพวา 1. สวนมะนาวโห่ 2. สวนเห็ดรัตนา 3. สวนส้มโอปานทิพย์ 4. ฟาร์มไส้เดือนตาหวาน 5. สวนผักไฮโดรโปนิกส์ 6. บ้านสวนน้ำส้ม 7. สวนเมล่อน For love & melon

ช่องทางการติดต่อ

ดร.ศิรส ทองเชื้อ (หัวหน้าโครงการ)
สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร คณะเกษตรและชีวภาพ
E-mail: stongchu@gmail.com

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด