การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

2,226 VIEW

เทคโนโลยี

การผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวาโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

สรุปเทคโนโลยี

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่เจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการดูดธาตุอาหารได้ดีกว่าวัชพืชน้ำอื่น ๆ มีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนค่อนข้างต่ำประมาณ 24 : 1 ถึง 35 : 1 จึงทำให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักได้อย่างรวดเร็ว วิธีการกองปุ๋ยหมัก โดยใช้ผักตบชวา 1 ตันที่ผึ่งแดดไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ มาแบ่งส่วนผสมที่จะกองออกเป็น 3 - 4 ส่วน ตามจำนวนชั้นที่กอง โดยชั้นแรกให้นำผักตบชวาที่แบ่ไว้เป็นส่วนที่หนึ่งมากองบนลาน มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 30 - 40 เซนติเมตร ย่ำให้พอแน่นและรดน้ำให้ชุ่ม นำมูลสัตว์โรยที่ผิวหน้าผักตบชวา ราดสารละลายสารเร่งวุปเปอร์ พด.1 ให้ทั่วโดยแบ่งใส่เป็นชั้น ๆ หลังจากนั้นนำผักตบชวามากองทับเพื่อทำชั้นต่อไป ปฏิบัติเหมือนการกองชั้นแรก และทำเช่นนี้อีก 2 - 3 ชั้น ชั้นบนสุดควรปิดทับด้วยผักตบชวาที่เหลืออยู่ เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น การดูแลรักษา โดยกลับกองปุ๋ยหมักทุก ๆ 15 วัน เพื่อเป็นการระบายอากาศ เพิ่มออกซิเจน และช่วยให้วัสดุคลุกเคล้าเข้ากัน หรือฝักท่อพีวีซีและเจาะรูเพื่อใช้ระบายความร้อน รดน้ำกองปุ๋ยหมักเพื่อรักษาความชื้นให้อยู่ในช่วง 50 - 60 % และเก็บรักษาปุ๋ยหมักที่เสร็จแล้วไว้ในโรงเรือนเพื่อหลบแดดและฝน

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด