การผลิตปุ๋ยหมักด้วยระบบกองเติมอากาศ

1,279 VIEW

เทคโนโลยี

การผลิตปุ๋ยหมักด้วยระบบกองเติมอากาศ

สรุปเทคโนโลยี

การผลิตปุ๋ยหมักด้วยระบบกองเติมอากาศ : เป็นการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง สามารถหมักปุ๋ยได้เสร็จภายในเวลา 1 เดือน ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี มีค่าธาตุอาหารครบตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถผลิตปุ๋ยหมักได้มากถึงเดือนละ 15 ตัน ผลิตได้ทุกฤดูกาลโดยไม่ต้องใช้โรงเรือน ใช้เศษพืชจากการเกษตรกรรม เช่น ฟางข้าว ต้นถั่วเหลือง ก้านกระเทียม ผักตบชวา เศษผัก ขี้เลื่อย ต้นและฝัก ข้าวโพดแห้งและสด เป็นต้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมให้มีการเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นการลดใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีลง และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร ขั้นตอนการทำโดยนำเศษพืชย่อยผสมกับมูลโคในสัดส่วน 3:1 รดน้ำภายนอกทุกเช้า เติมอากาศทุกวัน วันละ 2 ครั้ง (เช้า - เย็น) ครั้งละ 15 นาที หมัก 30 วัน โดยจะต้องทดสอบความชื้นและใช้ไม้แทงกองปุ๋ยในแนวดิ่งทุกระยะ 40 ซม. แล้วกรอกน้ำลงไปจึงปิดรูเหมือนเดิมทุกๆ 4 วัน เมื่อหมักครบ 30 วัน แล้วย้ายกองปุ๋ยเข้าในที่ร่มทิ้งไว้ 30 วัน ซึ่งปุ๋ยหมัก 1 กอง จะได้ปริมาณ 1 - 1.5 ตัน หรือบรรจุได้ 40 - 50 กระสอบ กระสอบละ 30 กิโลกรัม

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่มวิชาการ (หัวหน้าโครงการ)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
เบอร์ติดต่อ: 0 5312 1167

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด