ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1,245 VIEW

องค์ความรู้

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปองค์ความรู้

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : เพื่อเป็นการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจึงน้อมนำแนวปรัชญาของพระองค์มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ต้นแบบ ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของพื้นถิ่น โดยเน้นกระบวนการร่วมคิด เรียนรู้จากการลงมือทำตามวิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ ของประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด