การทำดินปลูกช่วยชาติ

1,392 VIEW

เทคโนโลยี

การทำดินปลูกช่วยชาติ

สรุปเทคโนโลยี

การทำดินปลูกช่วยชาติเป็นการนำผักตบชวาสับแห้ง จำนวน 40 กก. แกลบดิบ จำนวน 10 กก. แกลบดำ จำนวน 25 กก. มูลสัตว์ จำนวน 15 กก. ฟอสเฟส จำนวน 5 กก. และดินร่วน จำนวน 5 กก. มาคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วฉีดพ่นหรือรดด้วยจุลินทรีย์อีเอ็มขยาย ที่ขยายไว้แล้วในถังหมักให้ได้ความชื้นประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เสร็จแล้วบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด