เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

1,570 VIEW

เทคโนโลยี

เครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์

สรุปเทคโนโลยี

เครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำแบบทุ่นลอยโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้เป็นเครื่องมือบำบัดคุณภาพน้ำเสียให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator) ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติทำให้บำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD) ได้ร้อยละ 80-95 โดยอาศัยหลักการทำงานของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) โดยมีเครื่องเติมอากาศซึ่งนอกจากจะทำหน้าเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วยังทำให้เกิดการกวนผสมของน้ำในลำคลองด้วยทำให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงให้มีปริมาณของสิ่งปฏิกูลและตะกอนน้อยลงออกแบบมีความสะดวกต่อการใช้ปฏิบัติงาน มีความคลองตัวสามารถการเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว และมีการบำรุงรักษาต่ำอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง ๆ สามารถหาทดแทนได้ภายในประเทศ

ช่องทางการติดต่อ

นายธำรงค์ สว่างเดือน (หัวหน้าโครงการ)
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
เบอร์ติดต่อ: ๐๘๑ ๙๒๗ ๔๕๘๐
E-mail: Thumrong_atc@hotmail.com

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด