ชีวมวลไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra)ผลิตพลังงานทดแทน เพื่อแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดไมยราบยักษ์ในพื้นที่ชลประทาน

2,133 VIEW

นวัตกรรม

เชื้อเพลิงอัดแท่งจากไมยราบยักษ์

สรุปนวัตกรรม

นวัตกรรมเชื้อเพลิงอัดแท่งจากไมยราบยักษ์ : เป็นการใช้ชีวมวลไมยราบยักษ์ (Mimosa pigra) ผลิตพลังงานทดแทน เพื่อแนวทางการควบคุมการแพร่ระบาดไมยราบยักษ์ในพื้นที่ชลประทานอย่างยั่งยืน โดยให้ผลการผลิตเป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบเชื้อเพลิงอัดแท่งที่ได้คุณภาพของเชื้อเพลิงตามมาตรฐานการซื้อขาย โดยเฉพาะค่าพลังงานความร้อนที่สูงที่สุดใกล้เคียงกับการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากวัตถุดิบชนิดอื่นๆที่ค่อนข้างจะนับวันหายากและมีราคาสูง ซึ่งไมยราบยักษ์สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพื่อลดต้นทุนการผลิตในปัจจุบันที่ต้องใช้วัตถุดิบที่มีราคาสูง ไมยราบยักษ์จึงน่าจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งแทนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต และเป็นการช่วยกำจัดไมยราบยักษ์ซึ่งเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาในพื้นที่ชลประทานอย่างมาก โดยเชื้อเพลิงอัดแท่งแบบเผา วัตถุดิบ 1 กก. ได้เชื้อเพลิงอัดแท่ง 916.76 กรัม ไม่มีกลิ่นไม่มีควันความชื้นประมาณ 8% ความร้อนแบบกรอส 6,491 แคลอรีต่อกรัม และชีวมวลของไมยราบยักษ์ ที่ความชื้น 5% น้ำหนักสด 850 กก.สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1 เมกกะวัตต์

ช่องทางการติดต่อ

อำพร คล้ายแก้ว (หัวหน้าโครงการ)
กลุ่มงานวัชพืช ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด