ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

13,411 VIEW

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

สรุปนวัตกรรม

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งเสริมและสนับให้สถานศึกษาในสังกัดแปรรูปผักตบชวาเป็นผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. รองเท้าสมุนไพรจากผักตบชวา โดยการนำผักตบชวามาตากแห้ง แล้วนำมาทำให้แบนด้วยเครื่องรีด และนำมาสานให้เป็นรองเท้าที่ผสมกลิ่นสมุนไพรเพื่อดับกลิ่นเท้า 

ช่องทางการติดต่อ : นางธวัลรัตน์ ปิ่นสุภา
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม เลขที่ 255 หมู่ 3 ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3425-0881, 0-3420-0810 โทรสาร 0-3425-6605
2. แผ่นกันกระแทกจากผักตบชวา ใช้สำหรับใส่สิ่งของ ป้องกันการกระแทกและกันความชื้นได้

ช่องทางการติดต่อ : นางสาวพรทิพย์ เทือกประเสริฐ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เลขที่ 240 หมู่ 1 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 0-4242-2715, 0-4242-2716 โทรสาร 0-4241-2017
     3. กล่องกระดาษสาจากผักตบชวา เป็นการเพิ่มมูลค่าผักตบชวาที่มีมากในพื้นที่ มาทำให้เกิด
         ประโยชน์สูงสุด

         ช่องทางการติดต่อ : นายชัยณรงค์ รัตนวงค์
         วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี  เลขที่ 45 หมู่ 3 ถนนอุทัย-หนองฉาง กม.2  ตำบลน้ำซึม
         อำเภอเมือง  จังหวัดอุทัยธานี  61000
         โทรศัพท์ 0-5697-0097 โทรสาร 0-5697-0096
    4. เครื่องตีเส้นใยผักตบชวา สามารถแยกเส้นใยและเนื้อผักตบชวาออกจากกันได้ เพื่อนำเส้นใยไปทำ
        สิ่งทอ และเนื้อของผักตบชวาไปทำปุ๋ย

       ช่องทางการติดต่อ : นายธำรง สว่างเดือน
       วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 29 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี 
       อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
       โทรศัพท์ 0-3524-5144-6 โทรสาร 0-3532-1956

การเข้าถึงข้อมูล

ดาวน์โหลด