2

กลุ่มงานพัฒนาอาชีพ

ส่งเสริมรายได้ การท่องเที่ยว

ส่วนงานพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมรายได้

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตริมลำน้ำ