ศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตริมน้ำบนวิถีแห่งความพอเพียง

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ งาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตริมน้ำ และช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน โดยชุมชนสามารถเข้ามาศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำความรู้แนวคิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง และร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนให้อยู่ดีมีสุขบนวิถ๊แห่งความพอเพียง

1