ข่าวประชาสัมพันธ์

วช. ลดปัญหาฝุ่นละออง โดยนวัตกรรมจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดพิจิตร

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยคณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำเนินกิจกรรม “การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบชุมชนในการผลิตปุ๋ยหมักและดินปลูกต้นไม้จากวัชพืชและผักตบชวา ด้วยนวัตกรรม “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” เพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เห็นว่านวัตกรรม “เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก” สามารถนำไปขยายผลในกลุ่มเกษตรกรอื่น ๆ เช่น เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว (ข้าวโพดและอ้อย) เพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช โดยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชมาแปรรูปในการทำปุ๋ยหมักและดินปลูก และอาหารเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน เนื่องจากมีต้นทุนในการผลิตต่ำ อีกทั้งเป็นวิธีการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ วช. จึงได้ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “การนำนวัตกรรมไปจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจากการเผา” ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยพลตรี ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ และ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ดร.วิภารัตน์ ฯ) กล่าวความเป็นมาของกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 160 คน โดย ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมวิจัยร่วมเป็นวิทยากร ทั้งนี้ วช. ดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยหมัก อาหารสัตว์ และดินปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืช และช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผา รวมทั้งเกิดเป็นต้นแบบในการจัดการกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัชพืชอย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดำเนินกิจกรรมอย่างยั่งยืน
5705 view
30 ส.ค. 66
อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   โดยมีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลอง ณ ห้องปฏิบัติธรรมและหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง พระอารามหลวง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาลำน้ำจากผักตบชวา วัชพืช ขยะ การส่งเสริมและพัฒนารายได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ริมน้ำ รวมทั้งการพัฒนาคลองเปรมประชากร  
17 ม.ค. 66

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการช่วยพัฒนาคลองเปรมประชากร”

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมเชิงเสวนา “บทบาทของวัดในการช่วยพัฒนาคลองเปรมประชากร” ณ ห้องปฏิบัติธรรมและหอเกียรติยศพระราชวิสุทธิมงคล วัดดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดบทบาทของวัดในการช่วยดูแล รักษา พัฒนาคลอง ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาคลองเปรมประชากร ร่วมทั้งค้นหาต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง ของวัดที่จะดำเนินการร่วมกับชุมชน และรูปแบบการขยายผลการดำเนินการไปยังวัดที่ตั้งบริเวณแนวคลองทั่วประเทศ
14 ม.ค. 66

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ...

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” โดยมี นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา พร้อมด้วย ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหารหน่วยงานราชการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมเปิดนิทรรศการในกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร และสืบสานพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแลรักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน
15 ธ.ค. 66
1 2 3