ยโสธร

4,662 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร ลำน้ำตื้นเขิน
ลำน้ำ: ลำน้ำกว้าง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 50 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 800 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง