อุทัยธานี

5,754 VIEW
ปัญหาผักตบชวาและวัชพืชปกคลุมบึงเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสีย บึงตื้นเขิน บางช่วง มีตะกอนทับถมเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำ การอุปโภค บริโภค และยังกีดขวางการไหลของน้ำ ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในฤดูฝนเกิดปัญหาน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนรวมทั้ง ปัญหาทัศนียภาพไม่สวยงาม
ลำน้ำ: สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ (บึงพระชนก)
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 102 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 2510 คน