อุดรธานี

4,579 VIEW
ปกคลุมของวัชพืช (จอกหูหนูยักษ์) เต็มพื้นที่ แหล่งน้ำตื้นเขินกักเก็บน้ำได้น้อย
ลำน้ำ: อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 93 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 440 คน