ตรัง

4,628 VIEW
ต้นน้ำ –เป็นเขตพื้นที่ของอุทยานฯ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมป้องกันการบุกรุกทำลายป่าได้ ทำให้พื้นที่มีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า กลางน้ำ – หน้าแล้งมีน้ำน้อย ฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำในคลองมีปริมาณมาก ปลายน้ำ – ในหน้าแล้งชุมชนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และท่องเที่ยว ปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน ในเขตอุทยาน ชาวบ้านใช้ที่ดินทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ลำน้ำ: คลองลำชอน-คลองเขาสูง –คลองลำภูรา(คลองเขาโหรง)
ชุมชน: บ้านเขาหลัก
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 72 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 742 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง