สตูล

4,569 VIEW
คลองปากปิงไหลผ่านบ้านเรือน เป็นปัญหาที่สะสมมานาน ทำให้ไม่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้สูญเสียความสวยงานของทัศนียภาพของริมฝั่งน้ำ
ลำน้ำ: คลองปากปิง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 120 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 2505 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง