สกลนคร

4,691 VIEW
การตื้นเขิน และน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก
ลำน้ำ: บึงฟ้าแลบและบึงโนใน
ชุมชน: บ้านบึงโนใน
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 45 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 657 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง