สุราษฎร์ธานี

4,592 VIEW
1.1 ปัญหาลำน้ำตื้นเขินในหน้าแล้ง ตลอดถึงการพัดพาเอาดินโคลนมาทับถมในฤดูน้ำหลาก ทำให้เกิดปัญหาลำน้ำตื้นเขินในหลายจุด ตลอดลำคลอง 1.2 ปัญหาสภาวะน้ำเน่าเสียสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม และบ้านจัดสรรที่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ 1.3 ปัญหาการปกคลุมของต้นจากซึ่งล้ำลำน้ำทำให้คลองแคบ บดบังการสัญจรทางน้ำ 1.4 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตกต่ำ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน เช่น มะพร้าว และ ปาล์ม
ลำน้ำ: คลองร้อยสาย
ชุมชน: ชุมชนบางใบไม้
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 126 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1653 คน