สระแก้ว

4,658 VIEW
เป็นคลองธรรมชาติที่มีความตื้นเขิน มีป่ารกทึบบริเวณริมลำคลอง ในลำคลองมีผักตบชวา . จอกแหน ผักกระฉูด และวัชพืช ขึ้นอย่างหนาแน่น
ลำน้ำ: คลองห้วยใหญ่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 50 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 553 คน