สมุทรสาคร

5,713 VIEW
มีผักตบชวา วัชพืชปกคลุม และสาหร่ายกีดขวางการจราจรทางน้ำ
ลำน้ำ: คลองชลประทานดี 7
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 502 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง