สมุทรสาคร

1,417 VIEW
มีผักตบชวา วัชพืชปกคลุม และสาหร่ายกีดขวางการจราจรทางน้ำ
ลำน้ำ: คลองชลประทานดี 7
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 502 คน