สมุทรสงคราม

5,691 VIEW
ลำคลองมีผักตบชวา และวัชพืชกีดขวางลำน้ำ และบางส่วนคลองตื้นเขิน
ลำน้ำ: คลองลัดหลักแปด
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 80 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1838 คน