สงขลา

4,587 VIEW
3.1 ปัญหาการทับถมของตะกอนดิน ทำให้พื้นที่โดยรอบลำน้ำหนองหานมีสภาพตื้นเขิน และบริเวณด้านข้าง มีตะกอนดินทับถม เป็นผลให้ลำน้ำแคบ และมีศักยภาพในการกักเก็บน้ำลดลง 3.2 ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่จากเอกชนที่มีแนวเขตที่ดินติดกับลำน้ำหนองหาน
ลำน้ำ: หนองหาน
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1500 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง