สิงห์บุรี

5,680 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก ขาดแคลนน้ำและขาดการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างจริงจัง
ลำน้ำ: คลองดอนแสงจันทร์
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 85 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 187 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง