สิงห์บุรี

5,712 VIEW
ผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมาก ขาดแคลนน้ำและขาดการอนุรักษ์แหล่งน้ำอย่างจริงจัง
ลำน้ำ: คลองดอนแสงจันทร์
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 85 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 187 คน