ระยอง

1,392 VIEW
ลำน้ำตื้นเขิน
ลำน้ำ: คลองชายสูง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 266 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 196 คน