ระนอง

4,740 VIEW
ลำน้ำ ประชาชนขาดจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด แรงงานต่างด้าวก่อสร้างริมคลองและทิ้งน้ำเสียและขยะมูลฝอยลงลำคลอง ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น และปัญหาขยะมูลฝอยในลำคลองลอยมาติดบริเวณรอบ ๆ ชุมชน ชุมชน ชุมชนเกาะคณฑีเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่เกาะ มีน้ำล้อมรอบ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมง มีการสร้างที่อยู่อาศัยริมคลองของประชากรในชุมชนแรงงานต่างด้าว มีการทิ้งน้ำเสียและขยะมูลฝอยลงในลำคลองเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยในลำคลอง ประชาชนส่วนใหญ่ขาดระเบียบวินัยในการ รักษาความสะอาดและการจัดการทิ้งขยะมูลฝอย
ลำน้ำ: คลองปากน้ำ
ชุมชน: ชุมชนเกาะคณฑี
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 120 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1334 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง