ร้อยเอ็ด

4,578 VIEW
ฤดูฝนน้ำท่วมหลาก ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ เนื่องจากมีสภาพตื้นเขินจากการทับถมของดินตะกอน
ลำน้ำ: บึงมะอึ
ชุมชน: ชุมชนแก้วทองคำ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 300 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 4760 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง