พะเยา

4,576 VIEW
วัชพืชและผักตบชวาขึ้นเต็มลำน้ำร่องไฮ และมีน้ำเสียจากครัวเรือนไหลลงสู่ลำน้ำร่องไฮ
ลำน้ำ: ร่องไฮ
ชุมชน: บ้านร่องไฮ หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๑
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 308 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1084 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง