ปทุมธานี

5,714 VIEW
ลำคลองมีผักตบชวา วัชพืช และขยะ รวมทั้งระบบการระบายน้ำไม่ดีทำให้น้ำเน่าเสีย
ลำน้ำ: คลองบ้านพร้าว
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 105 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1370 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง