ปราจีนบุรี

5,731 VIEW
มีวัชพืชริมคลอง ผักตบชวา และน้ำเค็มเข้าถึง
ลำน้ำ: ลำคลองลัด
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 50 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 500 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง