แพร่

4,563 VIEW
ลำน้ำแม่แคม มีสภาพตื้นเขิน น้ำไม่ไหลเกิดวัชพืชจำนวนมาก และเกิดน้ำเน่าเสีย
ลำน้ำ: แม่แคม
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 529 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 22831 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง