เพชรบูรณ์

5,719 VIEW
ช่วงฤดูฝนน้ำป่าไหลหลาก ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การเซาะกร่อนของริมตลิ่งดินพังทลาย ขอนไม้ ท่อนไม้ เศษกิ่งไม้ขวางลำน้ำ รวมทั้งการเพาะปลูกที่ใช้สารเคมีไหลลงลำน้ำ ส่งผลต่อระบบนิเวศน์จำนวนปลาลดลง ส่วนในช่วง ฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อย เนื่องจากไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ ทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ลำน้ำ: ลำน้ำเข็ก

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง