พังงา

4,616 VIEW
(๑) ปัญหาลำน้ำ มีวัชพืชปกคลุมลำน้ำ กีดกั้นการระบายน้ำ ทำให้เกิดน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ในฤดูแล้งไม่มีน้ำกักขังเก็บไว้ใช้ ประกอบกับลำคลองเดิมได้มีราษฎรบุกรุกปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ลำคลองเปลี่ยนสภาพไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค (๒) ปัญหาชุมชน เมื่อถึงฤดูแล้ง ชุมชนชาดน้ำในการอุปโภคบริโภค ไม่มีน้ำกักขังไว้ใช้ในหน้าแล้งและไม่มีน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ให้สร้างความชุ่มชื้นบริเวณลำคลองทั้งสองฝั่ง ระบบนิเวศน์ในลำคลองเสียไป เนื่องจากสองฝั่งลำน้ำเปลี่ยนเป็นไร่สวนและตะกอนทรายทับถม
ลำน้ำ: คลองบางหลา
ชุมชน: หมู่ ๑
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 550 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 150 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง