พิษณุโลก

5,710 VIEW
พื้นที่ริมคลองไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก มีวัชพืชหนาแน่น ทำให้คลองตื้นเขิน ไม่สามารถ กักเก็บน้ำได้ ชุมชนขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งสภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงาม
ลำน้ำ: คลองสมอแข
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 54 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 50 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง