พัทลุง

4,587 VIEW
1.1 มีสิ่งกีดขวางลำคลอง เช่น ขยะมูลฝอย กิ่งไม้ ไม้ไผ่ และวัชพืชต่าง ๆ 1.2 ฤดูน้ำหลากจะเกิดการกัดเซาะและการพังทลายของตลิ่งริมฝั่ง ๒.1 ยังมีการทิ้งขยะลงในลำคลอง ๒.๒ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรกลในการลากสิ่งกีดขวางในลำคลองหรือกิ่งไม้ขนาดใหญ่
ลำน้ำ: คลองท่าแค
ชุมชน: ชุมชนอนุรักษ์น้ำคลองท่าแค
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 30 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 600 คน