ภูเก็ต

4,606 VIEW
(1) ลำน้ำ - มีสภาพตื้นเขิน น้ำไหลผ่านไม่สะดวก. - ในฤดูแล้งมีปริมาณน้ำน้อย ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้. - เมื่อกระแสน้ำไหลหลากรุนแรง เกิดการพังทลายของหน้าดิน ระบายน้ำไม่ทัน - มีตะกอนดิน ทราย เศษขยะ วัชพืชและซากไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่ขึ้นบริเวณลำน้ำ กั้นขวางทางเดินของน้ำ (2) ปัญหาชุมชน - ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในการทำการเกษตรตลอดทั้งปี - ในช่วงฤดูฝนเมื่อกระแสน้ำไหลรุนแรง น้ำท่วมพื้นที่ - ได้รับผลกระทบในการใช้น้ำ การปลูกพืช ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และการกระจายพันธุ์ปลาน้ำจืด ส่งผลต่อแหล่งอาหารของประชาชน รายได้จากการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น.
ลำน้ำ: ลำคลอง และอ่างเก็บน้ำบริเวณน้ำตกโตนไทร พื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว
ชุมชน: ชุมชนคลองบางใหญ่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 100 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 600 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง