ประจวบคีรีขันธ์

4,622 VIEW
อ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขิน มีผักตบชวาและวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก และการรุกล้ำแนวเขตที่ดินของ ภาคเกษตรกรในพื้นที่
ลำน้ำ: อ่างเก็บน้ำบ้านช้างแรก
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 40 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1732 คน