เพชรบุรี

61 VIEW
อ่างเก็บน้ำมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืช ผักตบชวากีดขวางทางน้ำ
ลำน้ำ: คลองบ้านระหารน้อย – ละหานใหญ่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 200 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 584 คน