นราธิวาส

70 VIEW
ปัญหาด้านวัชพืช และปัญหาระบบนิเวศน์ของลำน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
ลำน้ำ: คลองยะกัง
ชุมชน: ชุมชนยะกัง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 118 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1750 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง