นราธิวาส

4,586 VIEW
ปัญหาด้านวัชพืช และปัญหาระบบนิเวศน์ของลำน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
ลำน้ำ: คลองยะกัง
ชุมชน: ชุมชนยะกัง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 118 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1750 คน