นครศรีธรรมราช

4,673 VIEW
1. บางช่วงของลำน้ำมีผักตบชวาปกคลุม ทำให้ขวางลำน้ำเวลามีฝนตกหนัก ระบายน้ำไม่ได้ดี การกัดเซาะพังทลายของตลิ่ง 2. หน้าแล้งน้ำแห้งทำให้น้ำไม่พอต่อการอุปโภค บริโภคของประชาชน 3. สัตว์น้ำมีจำนวนน้อย 4. ริมบ้านเรือนยังปล่อยน้ำจากบ้านลงลำน้ำ ประชาชนขาดจิตสำนึกและความร่วมมือในการรักษาน้ำในลำคลอง 1. ชุมชนไชยมนตรีเกือบร้อยละ 90 เป็นชุมชนเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา มังคุด มีข้าว และพืชไร่เพียงเล็กน้อย ซึ่งเมื่อปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้กระทบต่อรายได้ในการดำรงชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนใช้น้ำจากคลองท่าดีในการเกษตรและใช้ในครัวเรือน 2. การกัดเซาะของตลิ่ง และพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ริมคลอง
ลำน้ำ: คลองท่าดี
ชุมชน: ชุมชนไชยมนตรี
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 100 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 500 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง