นครสวรรค์

295 VIEW
ปัญหา มีวัชพืชเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการตื้นเขิน เก็บกักน้ำได้ปริมาณน้อย และยังกีดขวาง การไหลของน้ำ
ลำน้ำ: บึงหูกวาง,คลองไทร
ชุมชน: หมู่ที่ ๒
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 180 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1998 คน