นครพนม

4,576 VIEW
ตื้นเขินน้ำเน่าเสียวัชพืชมากเกินศักยภาพในการกำจัด
ลำน้ำ: หนองคาดและหนองเลิง
ชุมชน: บ้านแค
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 170 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 76 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง