หนองคาย

4,618 VIEW
ลำน้ำตื้นเขินตื้นเขิน วัชพืชขึ้นตลอดแนวริมคลอง
ลำน้ำ: หนองใต้ – หนองดินจี่
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 500 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 2578 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง