นนทบุรี

4,627 VIEW
ลำคลองมีปัญหาตื้นเขิน มีขยะ วัชพืช ชายตลิ่งทรุด น้ำเน่าเสีย และมีการรุกล้ำลำน้ำ
ลำน้ำ: คลองนายบาง
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 300 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 26000 คน