แม่ฮ่องสอน

4,586 VIEW
ปัญหาน้ำไหลหลาก กัดเซาะตลิ่ง
ลำน้ำ: ลำน้ำห้วยเดื่อ
จำนวนจิตอาสาของชุมชน: 100 คน
จำนวนประชากรในชุมชน: 1014 คน

จิตอาสาพัฒนาลำน้ำฯ ที่เกี่ยวข้อง